ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / PRIVACY POLICY

Soubory cookies
Aplikace Foto novinky
English version for Photo News Application

Proč se mi zobrazuje hláška se souhlasem?

Každý web, který využívá soubory cookies, má podle nařízení Evropské unie povinnost informovat o tom své uživatele.

Co jsou soubory cookies?

Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do počítače návštěvníka a evidují se v nich informace nezbytné pro přihlášení uživatele, nastavení vzhledu a chování stránek, reklam, sociálních funkcí a měření návštěvnosti.

Pravidla Google

Tento web využívá některých služeb od společnosti Google. Pravidla o používání cookies v této službě najdete zde.

Na závěr

Cookies umožňují vytvářet zajímavější a přizpůsobitelnější stránky pro uživatele. Jako každá technologie se dají zneužít. Na těchto stránkách však nemusíte mít obavy! Zobrazením hlášky je splněna informační povinnost daná EU. Jakmile zprávu jednou potvrdíte, dále se Vám již nebude na daném zařízení zobrazovat (pokud neprovedete promazání historie prohlížeče). Děkuji za pochopení.

Zásady ochrany osobních údajů aplikace Foto novinky

Aplikace Foto novinky je aplikace podporovaná reklamou nebo dobrou vůlí autora. Tato služba je poskytována bez jakýchkoli nákladů na provoz a je určena k použití tak, jak je.
Tato stránka slouží k informování návštěvníků o mých zásadách při shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodl moji službu využívat. Pokud se rozhodnete použít aplikaci, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souvislosti s touto politikou. Osobní údaje, které shromažďuji, slouží k poskytování a zlepšování aplikace. Vaše informace nebudu používat ani sdílet s nikým jiným, než je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr a použití informací

Pro lepší zkušenost při používání aplikace vás mohu požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje. Informace, které požaduji, budou uchovávány ve vašem zařízení a nebudu je žádným způsobem shromažďovat. Aplikace využívá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace použité k identifikaci uživatele. Odkaz na zásady ochrany osobních údajů třetích stran poskytovatele služeb, které aplikace používá:

Data protokolu

Chci vás informovat, že kdykoli používáte službu, v případě chyby v aplikaci shromažďuji data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) ve vašem telefonu s názvem Data protokolu. Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu zařízení (IP), název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při použití služby, čas a datum použití služby a další statistiky.

Soubory cookies

Soubory cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Ty jsou odesílány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek a jsou uloženy ve vnitřní paměti zařízení. Tato služba tyto „cookies“ výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kódy třetích stran a knihovny, které používají „cookies“ ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte možnost tyto soubory cookies přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je soubor cookie odeslán do zařízení. Pokud se rozhodnete odmítnout naše cookies, možná nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb

Využívám společnosti a jednotlivce třetích stran z následujících důvodů:

  • Pro usnadnění služeb;
  • Poskytování služby v zastoupení;
  • Provádění služeb souvisejících se službami třetích stran;
  • Pomoc při analýze, jak se aplikace používá.

Chci informovat uživatele této aplikace o tom, že tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly přiděleny. Jsou však povinni tyto informace nezveřejňovat nebo nepoužívat k žádnému jinému účelu.

Bezpečnost

Oceňuji vaši důvěru v poskytování osobních údajů, a proto se snažím používat komerčně přijatelné prostředky na jejich ochranu. Ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný a spolehlivý a nemohu zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato služba může obsahovat na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web třetí strany. Tyto externí stránky nejsou obsluhovány mnou. Proto důrazně doporučuji, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemám žádnou kontrolu a nepřebírám žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek nebo služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Tato aplikace neřeší nikoho mladšího 13 let. Záměrně neshromažďuji osobní údaje od dětí mladších 13 let. V případě, že zjistím, že mi dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, okamžitě je z našich serverů odstraním. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte mne, abych mohl provést nezbytná opatření.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžu aktualizovat Zásady ochrany osobních údajů. Proto se doporučuje, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali, zda neobsahují změny. Budu vás informovat o všech změnách zveřejněním nové zásady ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou účinné ihned po jejich zveřejnění na této stránce.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se mých zásad ochrany osobních údajů, neváhejte mne kontaktovat.

 

Privacy Policy of Photo News app

Photo News app is an Ad Supported app. This SERVICE is provided at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service. If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Photo News unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.
The app does use third party services that may collect information used to identify you. Link to privacy policy of third party service providers used by the app:

Log Data

I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory. This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. I do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case I discover that a child under 13 has provided me with personal information, I immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact me so that I will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me.